Fii informat, fii în siguranță - Coronavirus

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

+4 0234 373 990 | +4 0743 023 710
programari@spitalulcomanesti.ro

OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR INTERNAȚI

 

(Extras din Legea nr.46/2003 drepturile pacientului)

 • Pacientii internati sunt obligati sa respecte regulamentul de ordine interioara al spitalului;
 • Este interzis consumul de bauturi alcoolice si fumatul in incinta spitalului.
 • Pacientii sunt datori sa respecte unitatea sanitara, personalul medical si de ingrijire precum si pe ceilalti pacienti;
 • Pacientii internati sunt obligati sa poarte tinuta regulamentara de spital pe durata internarii;
 • Este interzisa circulatia bolnavilor in alte sectii decat cele in care sunt internati, cu exceptia cazurilor care necesita investigatii;
 • Pacientii internati nu pot parasi unitatea sanitara in tinuta de spital, este interzisa circulatia pe strazi sau in parcuri in tinuta de spital;
 • Pacientii sunt datori sa respecte ordinea si linistea, sa pastreze curatenia in saloane, sali de mese, coridoare, grupuri sanitare;
 • Nu este permisa tulburarea linistii;
 • Degradarea mobilierului si a bunurilor din dotarea spitalului va fi suportata de persoanele direct implicate;
 • Introducerea in institutie de aparatura audio-vizuala este posibila numai cu acordul medicului sef de sectie/compartiment.

DREPTURILE PACIENȚILOR INTERNAȚI

 

(Extras din Legea nr.46/2003 drepturile pacientului)

 • Pacientii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umană, fără nici o discriminare.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte sa fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinta.
 • Informaţiile se aduc la cunostinta pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba romana, informaţiile se aduc la cunostinta în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va cauta o alta forma de comunicare.
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres sa nu fie informat şi de a alege o alta persoana care sa fie informată în locul sau.
 • Rudele şi prietenii pacientului pot fi informati despre evoluţia investigatiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
 • Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o alta opinie medicală.
 • Pacientul are dreptul sa solicite şi sa primească, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului şi ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
 • Pacientul are dreptul sa refuze sau sa oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • Când pacientul nu îşi poate exprima vointa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenta, personalul medical are dreptul sa deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.
 • În cazul în care pacientul necesita o intervenţie medicală de urgenta, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cat permite capacitatea lui de înţelegere.
 • În cazul în care furnizorii de servicii medicale considera ca intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa îşi dea consimţământul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.
 • Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul sau, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectarii unei culpe medicale.
 • Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viata privată a pacientului
 • Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
 • Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi da consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 • În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec în viata privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care aceasta imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.
 • Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publica.
 • Drepturile pacientului în domeniul reproducerii
 • Dreptul femeii la viata prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viata mamei.
 • Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.
 • Dreptul femeii de a hotărî dacă sa aibă sau nu copii este garantat .
 • Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul sa aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.
 • Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.
 • Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale
 • În cazul în care furnizorii sunt obligaţi sa recurgă la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
 • Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aduc la cunostinta publicului.
 • Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă exista condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
 • Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afară spitalului.
 • Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul sa supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plata legale din cadrul unităţii respective.
 • Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plati suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pana la ameliorarea stării sale de sănătate sau pana la vindecare.
 • Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicina generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
 • Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicală de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

DREPTURILE ASIGURATULUI

 

Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza, cuprinzand servicii medicale preventive si curative, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale. 

Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurarile sociale de sanatate. Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in colaborare cu organizatiile implicate in sistem. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii Publice, si se aproba prin hotarare a Guvernului. 

Contractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la:

 1. pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;
 2. lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurati aferente pachetului de servicii de baza prevazut la lit. a);
 3. criteriile si standardele calitatii pachetului de servicii;
 4. alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari sociale de sanatate in vederea realizarii echilibrului financiar al fondului;
 5. tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare in acest scop;
 6. internarea si externarea bolnavilor;
 7. masuri de ingrijire la domiciliu si de recuperare;
 8. conditiile acordarii serviciilor la nivel regional si lista serviciilor care se pot contracta la nivel judetean, precum si a celor care se pot contracta la nivel regional;
 9. prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor medicale;
 10. modul de informare a asiguratilor;
 11. coplata pentru unele servicii medicale.

 Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006. 

Asiguratii au urmatoarele drepturi:

 1. sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si a contractului-cadru;
 2. sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
 3. sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
 4. sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
 5. sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 6. sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 7. sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
 8. sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
 9. sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
 10. sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
 11. sa beneficieze de dispozitive medicale;
 12. sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
 13. sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
 14. sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
 15. sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

 

 1. sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
 2. sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
 3. sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
 4. sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
 5. sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
 6. sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
 7. sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 8. sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru. 

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul internat in varsta de pana la 3 ani, precum si pentru insotitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta de catre casele de asigurari, daca medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.

Website-ul www.spitalulcomanesti.ro, administrat de Spitalul Orășenesc “Ioan Lascăr” Comănești, folosește cookie-uri necesare în scopul de a vă oferi o cât mai bună experiență de navigare pe website. Pentru mai multe detalii cu privire la cookie-urile utilizate, puteți accesa meniul GDPR.